03

Een opbrengst via een verwacht jaarlijks dividend.

02

De groei naar een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in eigen buurt.

De winst voor omwonenden
is eveneens drieledig:

01

De steun aan meer lokale, groene energie.

Naast het informeren van omwonenden en het creëren van lokaal draagvlak voor windenergieprojecten, is het ook belangrijk om omwonenden mee te laten participeren in de windenergie-projecten in hun buurt.

BEWONERSPARTICIPATIE
VIA ONZE COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

Een groot en gretig publiek is vandaag op zoek naar informatie over de energievoorziening van de toekomst. Aspiravi doet voor elk project grote inspanningen om deze vraag naar informatie van de burger in te vullen.

Maar ook beleidsmakers kunnen vele vragen van het publiek beantwoorden door het wetgevend kader en het gekozen energiebeleid toe te lichten.

Deze gezamenlijke inspanningen op vlak van communicatie en informatie werpen hun vruchten af. Goed geïnformeerde burgers geven telkens opnieuw blijk van een groot verantwoordelijkheidsbesef dat hernieuwbare energie de toekomst is en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen.

Informatie vergroot het draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Dat is het uitgangspunt van Aspiravi bij de realisatie van elk nieuw project, zowel in de fase van ontwikkeling, bouw als exploitatie.

Een goede samenwerking steunt op informatie en communicatie

Want daar gaat het om: samen bouwen aan een
groen energiebeleid van de toekomst. Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten zich samen engageren voor een duurzame samenleving. Onze plannen
blijven alvast ambitieus.

De energietransitie naar een meer duurzame productiecapaciteit is onomkeerbaar en actueler dan ooit. Verschillende vormen van hernieuwbare energieproductie moeten bijdragen tot het behalen van de vele klimaatdoelstellingen. Meer lokale energieproductie vermindert ook de afhankelijkheid van het buitenland.

Windenergie speelt daarbij een
zeer belangrijke rol, ook in België. Aspiravi levert met haar projecten een fundamentele bijdrage aan de energietransitie en geeft invulling aan de beleidskeuzes en de engagementen die genomen zijn door federale, regionale en lokale overheden.

VIDEO

Bouw windpark Laarne

03

Een opbrengst via een verwacht jaarlijks dividend.

02

De groei naar een meer duurzame leefomgeving en een groter draagvlak voor windenergie in eigen buurt.

De winst voor omwonenden
is eveneens drieledig:

01

De steun aan meer lokale, groene energie.

02

3 coöperatieve vennootschappen, Aspiravi Samen cv, Limburg wind cv en Wind voor "A" cv, via dewelke omwonenden mee kunnen investeren in windenergieprojecten in hun buurt.

01

De aandeelhoudersstructuur van Aspiravi nv met 94 gemeenten aandeelhouders die de markt inzake hernieuwbare energie de voorbije 20 jaar gestaag heeft uitgebouwd.

Het coöperatief verhaal van
Aspiravi nv is tweeledig:

Naast het informeren van omwonenden en het creëren van lokaal draagvlak voor windenergieprojecten, is het ook belangrijk om omwonenden mee te laten participeren in de windenergie-projecten in hun buurt.

BEWONERSPARTICIPATIE
VIA ONZE COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN

Informatie vergroot het draagvlak voor lokale windenergieprojecten. Dat is het uitgangspunt van Aspiravi bij de realisatie van elk nieuw project, zowel in de fase van ontwikkeling, bouw als exploitatie.

Een groot en gretig publiek is vandaag op zoek naar informatie over de energievoorziening van de toekomst. Aspiravi doet voor elk project grote inspanningen om deze vraag naar informatie van de burger in te vullen.

Maar ook beleidsmakers kunnen vele vragen van het publiek beantwoorden door het wetgevend kader en het gekozen energiebeleid toe te lichten.

Deze gezamenlijke inspanningen op vlak van communicatie en informatie werpen hun vruchten af. Goed geïnformeerde burgers geven telkens opnieuw blijk van een groot verantwoordelijkheidsbesef dat hernieuwbare energie de toekomst is en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen.

Een goede samenwerking steunt op informatie en communicatie

VIDEO

Bouw windpark Laarne

Want daar gaat het om: samen bouwen aan een
groen energiebeleid van de toekomst. Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten zich samen engageren voor een duurzame samenleving. Onze plannen
blijven alvast ambitieus.

De energietransitie naar een meer duurzame productiecapaciteit is onomkeerbaar en actueler dan ooit. Verschillende vormen van hernieuwbare energieproductie moeten bijdragen tot het behalen van de vele klimaatdoelstellingen. Meer lokale energieproductie vermindert ook de afhankelijkheid van het buitenland.

Windenergie speelt daarbij een
zeer belangrijke rol, ook in België. Aspiravi levert met haar projecten een fundamentele bijdrage aan de energietransitie en geeft invulling aan de beleidskeuzes en de engagementen die genomen zijn door federale, regionale en lokale overheden.